1.0 Schecke : Glanz 27.01.2015 1.1 ZP Schecken : Schecken etc. 4.9.14 1.1 ZP Schecken : Schecken etc. 4.9.14 1.0 Schecke
1.0 Lutino : Schön14.12 1.1 Lutino : Schön14.12 Lutino u. Lacewing 0.1 Lutino : Schön14.12
1.1 Glanz : Gglanz12.13 0.2 Lutino : Glanz 27.01.2015